Min mail virker ikke - hvad gør jeg? Læs her

Forretningsbetingelser

Anvendelse

Alt materiale som forefindes på hoteller eller servere hos Webdomain, skal overholde gældende lovgivning om ophavsret og må ikke krænke tredjemands rettigheder, hverken i forbindelse med billeder, tekster, video, musik eller filer generelt. Det er kundens ansvar overfor Webdomain at dette overholdes. Det er ikke tilladt at have ulovligt, erotisk, pornografisk, racistisk, kontroversielt eller andet stødende materiale placeret på Webdomains servere. Det er ikke tilladt at have filarkiver til download, i denne forbindelse defineret som filer som ikke direkte kan vises på hjemmesiden, fx programmer, video-filer, lyd-filer, datafiler i tilknytning til fx mobilapplikationer (apps) og zip-arkiver. Det er ej heller tilladt at benytte webhotel som CDN (Content Delivery Network). Ligeledes er streaming af lyd og billede ikke tilladt. Særlig aftale kan dog i mange tilfælde indhentes hos Webdomain, hvis filerne er relevante for kundens forretning. Det er ikke tilladt at benytte hjemmesidens FTP som en backup-løsning, hvor der ligger materiale som ikke er tiltænkt offentliggørelse via hjemmesiden. Misbrug af ressourcer, fx CPU og RAM, skal undgås, og såfremt Webdomain mener der foregår misbrug skal dette rettes inden for rimelig tid. I disse situationer vil det være op til Webdomain at vurdere om det er forsvarligt at holde den pågældende service åben uden at det går ud over andre kunder på samme server. Benyttelse af Webdomains tjenester til masseudsendelse af e-mails, enten via webserver eller mailserver, er hverken tilladt eller inkluderet i Webdomains serviceydelser - særlig aftale kan dog indhentes hos Webdomain, hvis fx nyhedsbreve er relevante for kundens forretning. Webdomains mailservere er ikke tiltænkt som mailarkiv, hvorfor kunden bør sørge for at hente indkomne mails indenfor rimelig tid, herunder nævnt 3 måneder. Det påhviler kunden at sørge for at hjemmeside er opdateret tilstrækkeligt til enhver tid, således at misbrug i forbindelse med fx spam-robotter undgås i gæstebøger, debatfora med videre. Misbrug af sikkerhedshuller i fx CMS-pakker eller egenudviklet kildekode kan skabe problemer for andre kunder via generel ustabilitet, og Webdomain kan uden yderligere varsel nedlukke serviceydelser som misbruges af udenforstående, både af hensyn til sikkerheden for ramte kundes hjemmeside og serverens generelle stabilitet. Hvis ovenstående betingelser ikke overholdes kan Webdomain til enhver tid nedlukke serviceydelser. Webdomain kan ikke gøres ansvarlig for brud på ovenstående. Eventuelle begrænsninger hos Webdomain har til hensigt at sørge for opretholdelse af en god oppetid samt hurtig tilgang til vores tjenester.

Ændring af aftale

Ændring af serviceydelser til fx et dyrere produkt vil kun komme til at koste differencen mellem den forrige aftale og den nye for resten af den forrige aftalte periode. Ønskes en billigere løsning vil pengene for en allerede aftalt løsning ikke blive tilbagebetalt. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr. Webdomain forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at ændre forretningsbetingelserne og gældende priser samt produkter, uden forvarsel. Alle prisændringer vil træde i kraft for kunden fra næste betalingsperiode. Webdomains forretningsbetingelser gælder ved indgåelse af nye aftaler samt løbende abonnementsfornyelser, og det er til enhver tid kundens ansvar og pligt at være bekendt med forretningsbetingelserne.

Ansvar

Webdomain bærer ikke ansvar for tabt data på kundens hjemmeside eller mailkonto. Kunden bærer selv ansvar for materiale på servere hos Webdomain, bør selv sørge for regelmæssig lokal backup af hjemmeside og eventuel database. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at kundeoplysninger i er ajourført hos Webdomain. Webdomain udfører jævnlig og ansvarlig opgradering af software på servere, og det er kundens ansvar at sørge for at hjemmesidens programmering er optimeret til fremtidige versioner af pågældende software. Kunden er altid ansvarlig for at overholde betingelser for registrering af domænenavne, herunder juridiske forhold.

Trafik

Der er fri trafik hos Webdomain, såkaldt fair use, indtil det vurderes at den frie trafik bliver misbrugt, eller at trafikken belaster vores systemer og er til gene for andre kunder. Webdomain forbeholder sig ret til at nedlukke serviceydelser midlertidigt for at teste for belastning, og i disse situationer vil det være op til Webdomain at vurdere om det er forsvarligt at holde den pågældende service åben uden at det går ud over andre kunder. Kunden vil blive kontaktet i sådanne situationer, for at finde en holdbar løsning der ikke er til gene for den videre drift.

Betalingsbetingelser

Alle angivne priser er inklusiv moms. Alle aftaler forudbetales for et år ad gangen, dog er der ved nogle domæner betaling for 2 år ad gangen. En ordre forfalder til betaling 14 dage efter modtagelse, eller hurtigst muligt. Webdomain forbeholder sig retten til at lukke forbindelsen til kunder med manglende betaling af fornyelse. Ved ajourført indbetaling af ordrer udstedes der en faktura til kunden.

Kuponkode

Alle kunder har mulighed for at anbefale andre personer/firmaer og derved optjene ekstra måneders gratis hosting. For at kunne udnytte dette tilbud kræves dog at man har mindst et domæne med tilhørende hosting hos Webdomain. Kuponkoder må ikke udnyttes mellem samme fysiske kunde. Der skal således være tale om et nyt kundeforhold i form af anden juridisk enhed. Udnyttelse af kuponkode i reklameøjemed skal overholde gældende regler og lovgivning for god markedsføringsskik. Misbrug vil medføre inddragelse af kuponkode, samt inddragelse af eventuelt optjente måneders webhotel.

Opsigelse/fortrydelse

Kunden kan til enhver tid opsige en bestående serviceaftale, såfremt den sker skriftligt. Fejlbestilte aftaler kan annulleres inden 14 dage efter aftalens indgåelse ved skriftlig henvendelse til Webdomain. Webdomain er dog ikke forpligtet til tilbagebetaling, hvis der er gået mere end 14 dage siden indbetaling. Webdomain kan med en måneds skriftlig varsel (via e-mail) opsige en aftale. Et eventuelt resterende beløb af en forudbetalt periode vil herved blive refunderet. Dog kan Webdomain ved brud på forretningsbetingelserne ophæve den indgåede aftale uden opsigelse. I sådanne tilfælde er Webdomain ikke berettiget til at tilbagebetale en eventuelt forudbetalt periode. Kunden har 14 dages fortrydelsesret jævnfør forbrugeraftalelov. Dette gælder dog ikke for omkostninger i forbindelse med domænenavn, herunder registrerings- og årsafgift (også kaldet opretholdelsesafgift), da det er et specialtilpasset produkt. Eventuelle årsafgifter der leveres med rabat i forbindelse med bestilling, bliver fratrukket beløbet du får tilbagebetalt, jævnfør lovgivning om visse forbrugeraftaler.

Persondata

Webdomain registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse med indgåede abonnementer og ordrer. Webdomain behandler sådanne oplysninger på en måde som er foreneligt med og i overensstemmelse med lov om persondataoplysninger. Persondataoplysninger bliver behandlet fortroligt i forbindelse med registrering af domæner hos relevante domæneregistre. Oplysninger videregives ikke til andre parter, med mindre dette sker i forbindelse med strafbare forhold, hvorved persondataoplysninger vil blive videregivet til relevante involverede myndigheder. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at kundeoplysninger i er ajourført hos Webdomain. Kunden accepterer at Webdomain kan sende opfølgende mails i forbindelse med nyhedsbreve angående Webdomains tjenester og produkter.

Domæneregler

Domæner registreret gennem Webdomain er underlagt specifikke regler fra det pågældende registry. Som registrant er det dit ansvar at være bekendt med de relevante regler for det pågældende domænenavn du registrerer. Dette gælder blandt andet

- DK Hostmasters generelle vilkår (dk)
- OpenSRS/Tucows Registration Agreement (com, net, org, info, biz, name, xyz, link, email, gratis, menu, cool, center, guru, wtf, gallery, community, club, company, support, website, guide)
- EURid vilkår for registrering (eu)
- Registreringsvilkårene fra Stiftelsen for Internetinfrastruktur. (se)
- Registreringsvilkårene fra Stiftelsen for Internetinfrastruktur. (nu)
- Norid Regelverk / Domain name policy (no)
- ICANN Registrants Rights and Responsibilities

Domænespecifikt (dk domæner)

DK Hostmaster A/S administrerer alle .dk domænenavne. Dette betyder, at du i forbindelse med registreringen af et .dk domænenavn indgår en aftale med DK Hostmaster A/S omkring brugsretten til domænenavnet. Din registrering af domænenavnet er derfor omfattet af DK Hostmaster A/S Generelle Vilkår, der omhandler regler for tildeling, registrering og administration af .dk domænenavne. Du skal være opmærksom på, at du samtidig med bestillingen af et .dk domænenavn giver samtykke til, at fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftaleloven fraskrives. Det er en forudsætning for at få brugsretten til et .dk domænenavn, at DK Hostmaster A/S kan validere dine navne- og adresseoplysninger. Dette følger af et krav i domæneloven om retvisende data. Har du har adresse i Danmark, validerer DK Hostmaster A/S dine oplysninger om navn og adresse mod enten det danske CPR- eller CVR-register. Registrerer du et . dk domænenavn som en privatperson, skal du være opmærksom på, at du kan være nødsaget til at oplyse dit CPR-nummer samt anvende NemID til brug for valideringen af navn og adresse. Registrerer du et .dk domænenavn som en virksomhed, skal du oplyse dit CVR-nummer til brug for valideringen af navn og adresse. DK Hostmaster A/S er berettiget til at slette din ansøgning om en registrering af et domænenavn, såfremt oplysninger om navn og adresse ikke kan valideres. De oplysninger du afgiver i forbindelse med registreringen af et .dk domænenavn registreres hos DK Hostmaster A/S, og vil blive brugt i forbindelse med administrationen af dit .dk domænenavn. Det følger af domæneloven, at dine oplysninger om navn, adresse og telefonnummer skal gøres offentligt tilgængelige. Dette sker via den offentlige whois-database over alle registrerede .dk domænenavne, som findes på DK Hostmaster A/S' hjemmeside. Er du privatperson, og har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret eller i henhold til udenlandsk lovgivning, kan du være anonym i whois-databasen. Du kan finde mere information om registreringen og administrationen af .dk domænenavne hos DK Hostmaster A/S på www.dk-hostmaster.dk.

Værneting

Enhver tvist i anledning af disse betingelser eller den indgåede aftale mellem kunden og Webdomain, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Køge.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - ec.europa.eu/odr.